Σύμφωνα με το νόμο Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011)  έχει αλλάξει  ριζικά ο τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών. Τη θέση της οικοδομικής άδειας παίρνει η έγκριση δόμησης και η άδεια δόμησης.

 

Πιο συγκεκριμένα για τη χορήγηση έγκριση δόμησης απαιτούνται:

α) αίτηση ιδιοκτήτη - δήλωση ανάθεσης/ανάληψης μηχανικού,

β) τοπογραφικό διάγραμμα,

γ) τίτλος ιδιοκτησίας,

δ) αποδεικτικά κατάθεσης αμοιβής μηχανικού,

ε) όπου απαιτείται εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών.

 

Για τη χορήγηση άδειας δόμησης απαιτούνται: 

α) αίτηση ιδιοκτήτη – δήλωση ανάθεσης/ανάληψης μηχανικού,

β) αρχιτεκτονική μελέτη,

γ) στατική μελέτη,

δ) μελέτη η/μ εγκαταστάσεων,

ε) μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου,

στ) μελέτη πυρασφάλειας (ενεργητικής και παθητικής),

ζ) Υ/Δ μηχανικού που να δηλώνει ότι οι μελέτες έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

η) φάκελος ΣΑΥ-ΦΑΥ,

θ) συμβόλαια και πιστοποιητικά μεταγραφής αυτών,

ι) αιτιολογικές και τεχνικές εκθέσεις.

 

Όλα τα παραπάνω υποβάλλονται σε έντυπη αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή με σκοπό τη διαδικτυακή συνεργασία των δημοσίων υπηρεσιών και άλλων φορέων και τη χορήγηση εγκρίσεων χωρίς να ταλαιπωρούν τον πολίτη.

 

Η έναρξη οικοδομικών εργασιών μπορεί να γίνει με ευθύνη του κυρίου του έργου αφού θεωρηθεί ο φάκελος ΣΑΥ-ΦΑΥ από επιθεωρητή εργασίας και μετά τη θεώρηση της άδειας δόμησης από αστυνομικό τμήμα. Για κάθε έργο που εκτελείται με άδεια δόμησης είναι απαραίτητος ο έλεγχος ο οποίος πραγματοποιείται από ελεγκτές δόμησης στα εξής στάδια:

 α) αμέσως μετά την ολοκλήρωση των ξυλότυπων οπλισμού θεμελίωσης και των τοιχείων υπογείου,

β) αμέσως μετά την ολοκλήρωση του φέροντα οργανισμού και της τοιχοποιίας,

γ) μετά την ολοκλήρωση του κτιρίου.

 

Μετά την τελευταία αυτοψία εκδίδεται από την Υ.ΔΟΜ. (Υπηρεσία Δόμησης) το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής και ενημερώνεται ηλεκτρονικά η αρμόδια υπηρέσια. Αφού εκδοθεί το Π.Ε.Κ. ελέγχονται τα αποδεικτικά κατάθεσης αμοιβών των επιβλέποντων μηχανικών και θεωρείται η άδεια δόμησης.